CơM TấM VịT BéO

colofon

Cơm Tấm Vịt Béo
41 Nguyễn Sơn Hà, Phường 5
Quận 3 Hồ Chí Minh